Cwestiynau Cyffredin

 Pynciau

Am InLinkUK gan BT


Cysylltu â Wi-Fi InLinkUK gan BT


Defnyddio InLink


Technoleg a rhwydwaith


Diogelwch & Preifatrwydd


Speak English? View How to Connect and this FAQ in English, as well as our Privacy Notice, Terms of Use, and Cookie Policy.

 Am InLinkUK gan BT

Beth yw InLinkUK gan BT

Gwasanaeth cyfathrebu newydd fydd yn gosod unedau cyfathrebu modern InLink yn lle cannoedd o ffonau talu BT ar draws y Deyrnas Unedig. Byddant yn darparu Wi-Fi cyhoeddus tra-chyflym a gwasanaethau di-dâl eraill yn cynnwys gwefru dyfeisiadau symudol a llechen sgrin gyffwrdd sy’n cysylltu â gwasanaethau cynghorau a mapiau, a galwadau ffôn am ddim i unrhyw le yn y DU. Lansiwyd yn Llundain ym Mehefin 2017 gyda thrigolion ac ymwelwyr ar draws y DU yn gallu defnyddio gwasanaethau InLinkUK gan BT wrth i’r rhaglen ledu ar draws y wlad.

Beth yw InLinks?

Unedau Wi-Fi modern sy’n darparu nifer o wasanaethau safon uchel am ddim, yn cynnwys:


Buddion InLinkUK gan BT i gymunedau?

Yn InLinkUK, rydym yn benderfynol o wella cysylltiadau cyfathrebu a chydraddoldeb digidol, a dyna pam ein bod yn cynnig cyfle i bawb fynd arlein am ddim. Byddwn yn parhau i gydweithio â chynghorau lleol er mwyn darparu buddion ar gyfer pob cymuned a gwella nodweddion InLink er helpu pawb sy’n byw, gweithio neu’n ymweld â’r llefydd hynny.


Lleoliad InLinks?

Mae ein map yn cynnwys lleoliadau presennol ac arfaethedig InLink Dilynwch ni er mwyn derbyn y cyhoeddiadau diweddaraf.


Costau defnyddio InLinkUK gan BT?

Mae InLinkUK gan BT yn darparu nifer o wasanaethau am ddim, yn cynnwys Wi-Fi tra-chyflym, mapiau, cyfarwyddiadau a gwasanaethau cynghorau drwy gyfrwng llechen gyffwrdd, adnoddau gwefru dyfeisiadau, a galwadau llinellau sefydlog a symudol yn y DU. Yn ogystal mae modd gwneud galwadau rhyngwladol a rhifau premiwm wrth ddefnyddio cardiau galw.


Trefniadau cyllid InLinkUK gan BT?

Darperir InLinkUK gan BT heb godi unrhyw gostau ar drethdalwyr lleol a chenedlaethol. Cyllidir gosod a chynnal InLinks gan refeniw hysbysebu ar sgriniau digidol InLink.


Pwy sy’n cefnogi InLinkUK gan BT?

Mae InLinkUK yn fenter ar y cyd gan Intersection, y cwmni tu ôl i LinkNYC, a Primesight, cwmni cyfryngau tu hwnt i’r cartref. Mewn partneriaeth â BT, mae InLinkUK yn gosod unedau modern InLink i gymryd lle cannoedd o ffonau talu BT ar draws y Deyrnas Unedig, gan ddarparu Wi-Fi tra-chyflym am ddim, ynghyd â gwasanaethau di-dâl eraill o safon.


Adnewyddu pa gabanau ffôn?

Byddwn yn gosod InLinks i gymryd lle rhai ffonau talu BT mewn trefi a dinasoedd mawr ar draws y Deyrnas Unedig. Bydd y rhan helaeth o’r cabanau ffôn coch yn parhau er mwyn cynnal y nodwedd bwysig hon o strydoedd Prydain a rhan o dreftadaeth BT.


Hysbysebu ar InLink?

Os am holi am hysbysebu ar InLink, cysylltwch â Primesight yn advertise@inlinkuk.com.


Sut i gael InLinks yn yr ardal?

Anfonwch ebost at hello@inlinkuk.com er mwyn dysgu mwy am gael InLinks yn eich ardal.


Cysylltu ag InLinkUK?

Byddwn yn falch o glywed gennych yn hello@inlinkuk.com.

 Cysylltu â Wi-Fi InLinkUK gan BT


Mewngofnodi ar Wi-Fi InLinkUK gan BT

Er mwyn cysylltu â Wi-Fi InLinkUK gan BT ar eich dyfais symudol, ewch i cysylltu gam wrth gam, neu dilynwch yr isod:

 1. O fewn gosodiadau Wi-Fi eich dyfais dewis ‘_InLinkUK from BT Free Wi-Fi’
 2. Cofrestru gyda chyfeiriad ebost.
 3. Yn dibynnu ar eich dyfais, efallai byddwch yn cael opsiwn i lwytho’r proffil i rwydwaith amgryptedig Wi-Fi InLinkUK gan BT. Nid yw’r rhwydwaith amgryptedig ar gael ar gyfer pob dyfais, dyma’r dyfeisiadau cymwys.
 4. Ar ôl llwytho proffil, bydd eich dyfais yn cynnig tudalen gosod. Dewis “Install” yn y gornel dde uchaf, yna nodi PIN neu gyfrinair eich dyfais.

  Neu, os nad yw eich dyfais yn gallu cysylltu â’r rhwydwaith amgryptedig, bydd yn cysylltu’n otomatig â rhwydwaith safonol InLinkUK gan BT. Dysgu am y rhwydweithiau.

Ar ôl llwytho a gosod proffil InLinkUK, y tro nesaf byddwch yn cysylltu’n otomatig â rhwydwaith Wi-Fi InLinkUK gan BT.


Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y Rhwydwaith Safonol a’r Rhwydwaith Amgryptedig?

Mae dau rwydwaith Wi-Fi InLinkUK gan BT: Rhwydwaith Safonol a Rhwydwaith Amgryptedig. Wrth fynd ar un o’r rhwydweithiau am y tro cyntaf, rhaid mewngofnodi ar ‘_InLinkUK from BT Free Wi-Fi’. Pam na allaf gysylltu â'r ‘InLinkUK from BT Wi-Fi Encrypted Network’?

Yn debyg i rwydweithiau Wi-Fi cyhoeddus eraill, mewn parciau, cafés ac ati, mae’r rhwydwaith safonol yn dibynnu ar fesurau diogelwch gwefannau ac apps byddwch yn defnyddio i rwystro eraill rhag gweld unrhyw wybodaeth yn pasio i ac oddi wrth eich dyfais.

Bydd y Rhwydwaith amgryptedig yn diogelu eich cysylltiad ar bob gwefan ac app, felly ni fydd eraill yn gallu gweld eich gwybodaeth. Bydd yn diogelu cysylltiadau i ac oddi wrth eich dyfais, gan helpu i ddiogelu eich gwybodaeth, dim ots beth byddwch yn rhannu.

Ar hyn o bryd darperir mynediad i rwydwaith Wi-Fi amgryptedig InLinkUK gan BT ar gyfer dyfeisiadau Apple yn rhedeg iOS10 ac uwch ac opsiwn Hotspot 2.0. Bydd y ddau rwydwaith yn hwyluso mwynhau Wi-Fi cyflym am ddim unwaith byddwch yn cysylltu, gan gofio eich dyfais yn otomatig yn y dyfodol. Cysylltu â’r rhwydwaith.


Newid rhwydweithiau?

Os ydych ar rwydwaith Wi-Fi amgryptedig InLinkUK gan BT ac am newid i’r rhwydwaith safonol:

 1. O fewn gosodiadau eich dyfais
 2. Dewis “General”, yna “Profile”
 3. Dewis ‘InLinkUK from BT’, ac yna “Delete”
 4. Dychwelyd i “Settings”, dewis “Wi-Fi”, yna 'InLinkUK from BT Wi-Fi Standard Network'

Os ydych ar rwydwaith Wi-Fi safonol InLinkUK gan BT ac am newid i’r rhwydwaith amgryptedig, byddwch ond yn gallu gwneud hynny ar ddyfeisiadau cymwys. Os yw eich dyfais yn addas, bydd angen dadgofrestru ac yna ailgysylltu â’r Wi-Fi. Wrth ddilyn y camau cofrestru, bydd y system yn cynnig cyfle i chi gofrestru ar rwydwaith Wi-Fi amgryptedig InLinkUK gan BT.


Dyfais yn cofio rhwydwaith InLinkUK gan BT y tro nesaf byddaf yn mewngofnodi?

Ar ôl ymuno â Wi-Fi InLinkUK gan BT, bydd y rhan helaeth o ddyfeisiadau yn cofio’r rhwydwaith yn otomatig pan fyddwch yn dod o fewn cyrraedd uned InLink. Os bydd eich dyfais yn gofyn ‘Remember this network’, dewis ‘yes’.

Sylwch: Os na fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth am chwe mis, bydd angen ailgofrestru.


Pa ddyfeisiadau sy’n gytûn â Wi-Fi InLinkUK gan BT?

Mae’r rhan helaeth o’r dyfeisiadau modern yn gytûn â Wi-Fi InLinkUK gan BT.

Ar hyn o bryd darperir mynediad i rwydwaith Wi-Fi amgryptedig InLinkUK gan BT ar gyfer dyfeisiadau Apple yn rhedeg iOS10 ac uwch ac opsiwn Hotspot 2.0.

Bydd y ddau rwydwaith yn darparu cysylltiad Wi-Fi tra-chyflym am ddim.


Pam nad wyf yn gallu cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi amgryptedig InLinkUK gan BT?

Nid yw’r rhwydwaith amgryptedig ar gael ar gyfer pob dyfais, dyma’r dyfeisiadau cymwys.


Rwyf wedi gosod proffil rhwydwaith amgryptedig InLinkUK, ond yn dal ar y rhwydwaith safonol. Sut allaf fynd ar y rhwydwaith amgryptedig?

Ar ôl llwytho a gosod y rhwydwaith amgryptedig, bydd rhai dyfeisiadau’n parhau ar y rhwydwaith safonol. Wrth droi eich Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, dylai eich dyfais gysylltu â’r rhwydwaith amgryptedig yn otomatig. Os yn dal i wynebu problemau ffoniwch ein tîm cymorth ar 0800 3890917, neu anfonwch neges at help@inlinkuk.com.


Datgysylltu o’r rhwydwaith amgryptedig?

Os am ddatgysylltu’n barhaol o’r rhwydwaith amgryptedig, gallwch ddileu’r proffil. Fodd bynnag, cofiwch mai dim ond y rhwydwaith amgryptedig sy’n diogelu pob trosglwyddiad i ac oddi wrth eich dyfais. Dysgu am y rhwydweithiau.

 1. Ewch i gosodiadau eich dyfais
 2. Dewis “General”, yna “Profile”
 3. Dewis 'InLinkUK from BT', ac yna “Delete”
 4. Os am gysylltu â’r rhwydwaith safonol, ewch i Settings, dewis “Wi-Fi”, yna '_InLinkUK from BT Free Wi-Fi’

Sylwch: Os byddwch am ddileu eich data yn llwyr o’n systemau, bydd angen dadgofrestru cyn dilyn y camau uchod.


Dadgofrestru o rwydwaith Wi-Fi InLinkUK gan BT?

Mae sawl ffordd o ddadgofrestru o rwydwaith Wi-Fi InLinkUK gan BT:

Os ydych ar un o rwydweithiau Wi-Fi InLinkUK gan BT, gallwch ddadgofrestru wrth ymweld â www.inlinkuk.com/deregister.html a chlico’r linc “disable automatic login on this device”.

Os nad ydych ar un o rwydweithiau Wi-Fi InLinkUK gan BT, gallwch ddadgofrestru wrth ffonio ein tîm cymorth ar 0800 3890917, neu anfon neges yn help@inlinkuk.com.

Sylwch: Byddwch yn cael eich dadgofrestru yn otomatig os na fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth am chwe mis.

 Defnyddio InLink


Gwefru dyfais symudol yn InLink?

Mae pob InLink yn cynnwys dau borth USB cyflym o dan y pwynt clustffon. Y cwbl sydd angen yw cysylltu cebl ag un o’r pyrth er mwn gwefru eich dyfais yn gyflym. Mae’r pyrth USB yn darparu pŵer yn unig ac nid yn trosglwyddo data nôl a blaen o’r InLink.


Galwad ffôn am ddim o InLink?

Gallwch wneud galwadau ffôn am ddim i unrhyw le yn y Deyrnas Unedig o unrhyw InLink. Gallwch wneud galwad wrth ddefnyddio’r llechen neu’r bysellbad.

Galwad ar y llechen:

 1. Pwyso icon ‘Free Calls’ ar y sgrin
 2. Deialu’r rhif ar y sgrin gyffwrdd neu’r bysellbad
 3. Pwyso botwm ‘Call’ i ddechrau galwad
 4. Ar ôl gorffen, pwyso botwm ‘End Call’.

Galwad gyda’r bysellbad:

 1. Deialu’r rhif ar y bysellbad
 2. Pwyso botwm ‘ffôn gwyrdd’ ar gornel dde isaf y bysellbad i ddechrau galwad
 3. Ar ôl gorffen, pwyso botwm ‘ffôn coch’ uwch ben y botwm ‘Call’

Pwyso botymau + a - ar y bysellbad er mwyn newid lefel y sain. A gallwch ddefnyddio eich clustffonau.


Galwadau ffôn rhyngwladol o InLink?

Gallwch wneud galwadau rhyngwladol o InLink wrth ddefnyddio cerdyn galw rhyngwladol gyda rhif y Deyrnas Unedig. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich cerdyn.


Galwadau brys o InLink?

Mewn argyfwng, pwyso botwm 999 coch dwywaith i gysylltu â’r gwasanaethau brys.


Cysylltu â gwasanaethau cyngor ar InLink?

Defnyddio llechen InLink i gysylltu â gwasanaethau cyngor. Bydd y gwasanaethau’n amrywio, yn dibynnu ar ddarpariaethau arlein y cyngor lleol.


Mapiau & cyfarwyddiadau ar InLink?

InLink yn cynnig mapiau am ddim i’ch helpu i lywio o gwmpas ardal:

 1. Pwyso icon ‘Maps’
 2. Teipio cyfeiriad, stryd neu leoliad yn y bar chwilio ar frig y sgrin
 3. Pwyso saeth ‘Directions’ glas ar gornel dde isaf y sgrin am gyfeiriadau cam wrth gam

Beth yw InLink Rewards?

App ar lechen InLink sy’n darparu rhoddion i’r cyhoedd gan amryw gynnyrch cwmnïau. Ar ôl dewis un ar y llechen, anfonir at eich ffôn symudol, gyda’r cynigion yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.

Efallai na fydd cynigion ar gael mewn ardal o bryd i’w gilydd. Bryd hynny, cofiwch ddychwelyd yn nes ymlaen i weld unrhyw gynigion newydd.

Mwy am Inlink Rewards (Saesneg)


InLinks yn hygyrch?

Cynlluniwyd InLinks i fod yn hygyrch i bawb, yn cynnwys pobl gyda namau clyw a golwg. Mae pob botwm rheoli InLink yn cynnwys marciau braille a llechi InLink yn cynnwys nodweddion rheoli sain, chwyddo a lliw’r sgrin y gellir addasu gyda’r arf gosodiadau ar gornel chwith isaf y sgrin. Yn ogystal mae’r llechen yn cynnwys nodweddion i hwyluso cyfathrebu gan ddefnyddwyr byddar neu drwm eu clyw. Mae dolen i gysylltu â theclyn clyw a defnyddio adnoddau galw am ddim InLink. Ac NGT (testun oes nesaf) yn darparu galwadau ffôn drwy gyfrwng gwasanaeth trosglwyddo testun.

Mae pob llechen InLink hefyd yn cynnwys TalkBack. Defnyddio TalkBack wrth gysylltu clustffonau â phorth InLink a phwyso 1 #.

Ar ôl cysylltu â TalkBack byddwch yn clywed cyfarwyddiadau o ran sut i’w ddefnyddio.


Defnyddio cylched cymorth clyw InLink?

Mae cylched cymorth clyw InLink ar gael yn syth o flaen llechen InLink. Bydd yn gweithio gydag adnoddau cymorth clyw ‘T’ coil. Os nad yw eich cymorth clyw yn cynnwys ‘T’ coil, ni fydd yn gallu defnyddio’r cylched.

Er defnyddio’r cylched cymorth clyw, dilynwch yr isod:

 1. Rhoi eich cymorth clyw ar y gosodiad ‘T’ a sefyll yn syth o flaen llechen yr InLink.
 2. Dechrau galwad ar y llechen InLink. Bydd sain eich galwad yn mynd yn syth i’ch cymorth clyw.
 3. Gallwch addasu’r sain drwy eich cymorth clyw, os yw’n cynnwys y nodwedd honno.

Sylwch: Ar adegau mae sŵn magnetig cefndir o’r cyflenwad trydan AC yn yr ardal yn gallu effeithio ansawdd y sain neu greu hymian yn y cefndir.

Os byddwch yn wynebu problemau cysylltu â’r cylched cymorth clyw neu ansawdd y sain yn wael, anfonwch neges at help@inlinkuk.com.


How do I use NGT on an InLink?

Gwneud galwadau NGT wrth ddeialu 18001 ac yna’r rhif ffôn addas. Bydd gwasanaeth NGT yn lansio ar lechen InLink gan eich cysylltu â chynorthwyydd trosglwyddo testun (Text Relay Assistant), fydd yn darllen eich neges i’r person yn derbyn yr alwad ac yna teipio’r ymateb i chi.

Wrth wneud galwad NGT ar InLink, bydd y system yn tawelu’r microffon a’r seinyddion yn otomatig.

Er mwyn dechrau sgwrs testun-i-testun, gall y person sy’n derbyn eich galwad lansio NGT. Ni fydd cynorthwyydd trosglwyddo testun yn ymuno â’r sgwrs.

Er mwyn gwneud galwad 999 NGT, deialwch 18000. Bydd yn eich cysylltu â’r cynorthwyydd trosglwyddo testun, fydd yn eich trosglwyddo i’r gwasanaeth brys perthnasol ac yn parhau ar y llinell am weddill yr alwad.

 Technoleg a rhwydwaith

Beth yw Wi-Fi tra-chyflym?

Mae’n debyg mai gwasanaeth Wi-Fi InLinkUK gan BT fydd y cyflymaf byddwch wedi profi, gyda dim cyfyngiadau data na hysbysebion.


Ystod gigabit bob tro wrth ddefnyddio Wi-Fi?

Mae sawl ffactor yn effeithio’r ystod ar gael i ddyfais ar rwydwaith Wi-Fi, yn cynnwys nifer y dyfeisiadau ar y rhwydwaith, perfformiad dyfeisiadau unigol, ymyrraeth radio yn yr amgylchedd o ddyfesiadau eraill a chyflymder y gwasanaethau perthnasol. Ni fydd dyfais unigol yn cael gigabit llawn yn aml, ond wrth ddarparu rhwydwaith mor gyflym, byddwn yn cynnig y perfformiad gorau posibl i bawb.


Sawl defnyddiwr sy’n gallu defnyddio InLink ar yr un pryd—sawl person sy’n gallu defnyddio’r cyswllt Wi-Fi gigabit cyn iddo arafu?

Mae InLink yn gallu cynnal cannoedd o ddefnyddwyr hyd at 100 metr o’r uned. Bydd perfformiad yn amrywio yn dibynnu ar y gweithgaredd, a rhennir y rhwydwaith yn gyfartal rhwng y defnyddwyr.


Pa nodweddion llechi cyfrifiadurol yw unedau InLink yn darparu?

Mae InLinks yn cynnwys llechen Android integreiddiedig, gan ddarparu mynediad am ddim i wasanaethau cynghorau, mapiau a chyfarwyddiadau, a galwadau ffôn llinellau sefydlog a symudol yn y Deyrnas Unedig. Seiliwyd InLinks ar gynllun modwlar er mwyn hwyluso cyflwyno’r technolegau diweddaraf ac ymateb i dueddiadau defnyddywr. Byddwn yn cyflwyno apps a gwasanaethau ychwanegol yn rheolaidd.


Diweddaru caledwedd InLinkUK gan BT yn rheolaidd?

Bydd technoleg yn newid yn gyson, felly cynlluniwyd InLinkUK gan BT i ddilyn y technolegau a thueddiadau diweddaraf.


Synwyryddion yn InLinks?

Rydym yn ymchwilio’r posibilrwydd o gynnwys synwyryddion amgylcheddol yn InLinks er mwyn crynhoi data, megis llygredd aer a sŵn, y tymheredd tu allan a lefelau traffig. Gellid defnyddio’r data i gyflwyno gwasanaethau newydd cyffrous gan gynghorau lleol a chymunedau yn seiliedig ar y rhyngrwyd.


Perchennog y rhwydwaith ffeibr?

Mae gan InLinkUK gytundeb rhent masnachol gyda BT am y gwasanaeth.


Sut i hysbysu nam?

Galw ni ar 0800 3890917, anfon neges at help@inlinkuk.com, neu hysbysu problem wrth glicio icon ‘!’ o fewn yr icon ‘Help & Support’ ar InLink.

 Diogelwch & Preifatrwydd


Pa mor ddiogel yw Wi-Fi InLinkUK gan BT?

InLinkUK gan BT yw un o’r gwasanaethau Wi-Fi cyhoeddus am ddim cyntaf yn y wlad i gynnig cysylltiad rhwydwaith amgryptedig, sy’n diogelu pob cysylltiad nôl a blaen o’ch dyfais.

Yn debyg i bob rhwydwaith Wi-Fi cyhoeddus, awgrymwn bod defnyddwyr bob amser yn edrych am y symbol clo diogel ar eich bar porwr os byddwch yn trosglwyddo gwybodaeth sensitif.


Mesurau diogelwch byddwch yn argymell wrth ddefnyddio gwasanaeth InLinkUK gan BT?

Byddwn yn cymell defnyddwyr Wi-Fi InLinkUK gan BT i fod yn wyliadwrus wrth ddefnyddio dyfeisiadau personol ar y stryd, neu wrth ddefnyddio llechen InLink. Byddwch yn ymwybodol o’ch amgylchiadau, gan ddefnyddio nodweddion diogelwch eich dyfais rhag ofn iddi ddod i feddiant y person anghywir.


Hidlo’r Wi-Fi?

Dyfeisiwyd ein profiad Wi-Fi i fod yn gytûn â hidlwyr cynnwys a ddefnyddir gan ISPs y Deyrnas Unedig er sicrhau diogelwch a gwarchod plant wrth ddefnyddio Wi-Fi mewn mannau cyhoeddus.


Wrth wefru ffôn, oes modd trosglwyddo data i ac oddi wrth InLink?

Na. Mae pyrth USB InLink yn darparu pŵer yn unig ac nid yn trosglwyddo data nôl a blaen o’r InLink. Ni fydd yn cofnodi manylion eich dyfais pan fyddwch yn defnyddio ein pyrth gwefru USB.


Beth i wneud os yn anghofio terfynu sesiwn cyn stopio defnyddio llechen InLink?

Bydd sesiynau llechen InLink yn terfynu ar ôl 45 eiliad o anactifedd, gan ddileu pob sesiwn defnyddwyr. Os am derfynu sesiwn llechen yn benodol:

 1. Pwyso icon logout ar gornel dde isaf y llechen
 2. Cadarnhau eich bod am derfynu eich sesiwn

Sut bydd InLink yn defnyddio data personol?

Mae InLinkUK wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn disgrifio sut byddwn yn casglu, defnyddio a rhannu gwybodaeth.


Eich triniaeth o ddelweddau byddaf yn rhannu gyda chi?

O bryd i’w gilydd gallwn gysylltu â defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol a gwefannau yn gofyn am eu caniatâd i ddefnyddio cynnwys byddant wedi postio neu gynhyrchu. Am ddisgrifiad llawn o’n polisi trin cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, ewch i Telerau Defnyddwyr Cynnwys wedi ei gynhyrchu gan ddefnyddwyr.


Cyrff gorfodi’r gyfraith yn gallu mynnu manylion galwadau defnyddwyr?

Mae deddf RIPA yn caniatáu mynediad gan y llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill, yn cynnwys gwasanaethau diogelwch a’r heddlu, i ddata cyfathrebu InLink a chynnwys galwadau a wneir drwy InLink. Os ydych yn aelod o gorff gorfodi’r llywodraeth, anfonwch eich cais am fanylion galwadau InLink yn uniongyrchol at BT drwy’r sianeli arferol.

Dylid cyfeirio ymholiadau cyffredinol gan yr heddlu at hello@inlinkuk.com.

  Cysylltu â ni

Ymholiadau Cyffredinol

hello@inlinkuk.com

Hysbysebu ar Link

advertise@inlinkuk.com

Cymorth InLink: Ebost

help@inlinkuk.com

Cymorth InLink: Ffôn

0800 3890917

Ymholiadau’r Wasg

press@inlinkuk.com

Cyfryngau Cymdeithasol