Telerau Defnyddwyr InLinkUK

Diweddarwyd 26 Mai 2018

 1. Cyflwyniad
  1. Mae’r telerau ac amodau hyn (“Telerau”) yn nodi’r cytundeb rhwng InLink Limited, (“ni” neu “ein”) ac unrhyw un yn defnyddio’r gwasanaeth rhyngrwyd diwifrau am ddim, yn cynnwys ein hunedau cyfathrebu cyhoeddus (a’u llechi graffig sefydlog) (“Gwasanaeth”) a ddarperir gennym i chi (“chi” neu “eich”). Wrth gofrestru eich cyfeiriad ebost er defnyddio ein Gwasanaeth ar eich dyfais bersonol, byddwn yn darparu ein Gwasanaeth i chi yn unol â, ac yn amodol â’r Telerau hyn. Y Telerau hyn yw’r telerau ac amodau sy’n rheoli eich mynediad i, a defnydd o’r Gwasanaeth.
  2. Mae’r Telerau hyn yn creu cytundeb cyfreithiol gorfodol rhyngoch chi a ni. Wrth fyned ar a defnyddio ein Gwasanaeth, byddwch yn derbyn ac yn cytuno i’r Telerau hyn a’n hysbysiad preifatrwydd (“Hysbysiad Preifatrwydd”). Os na fyddwch yn cytuno i ddilyn y telerau hyn a’n Hysbysiad Preifatrwydd, ni ddylech ddefnyddio ein Gwasanaeth.
  3. Er bod yr holl delerau hyn yn bwysig, dylech roi sylw penodol i:
   1. y cyfyngiadau ar eich defnydd o’n Gwasanaeth (cymal 3.1);
   2. yr hyn byddwch yn cydnabod ac yn cytuno er mwyn defnyddio ein Gwasanaeth (cymalau 3.3, 3.4 a 3.5);
   3. ein hatebolrwydd i chi (cymal 6); a
   4. newidiadau i’r Telerau hyn a/neu ein Gwasanaeth (cymal 8).
  4. Os ydych o dan 16 oed, nid oes hawl gennych i wneud y dilynol:
   1. Defnyddio’r gwasanaethau wifi a ddarperir drwy unedau InLink, neu
   2. Cyflwyno unrhyw ddata personol i InLink heb gael caniatâd ymlaen llaw gan riant neu warcheidwad.
  5. Bydd y telerau hyn yn gymwys i chi o’r amser pan fyddwch yn cael mynediad i’n Gwasanaeth ac yn parhau tan y terfynir eich mynediad neu ein Gwasanaeth yn unol â chymal 7.
  6. Rydym yn argymell eich bod yn argraffu, llwytho neu gadw copi o’r Telerau hyn a’n Hysbysiad Preifatrwydd er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

 2. Mynediad i’n Gwasanaeth
  1. Er mwyn cael mynediad i a defnyddio ein Gwasanaeth, bydd angen dyfais sy’n diwallu’r gofynion technegol lleiaf, sef safonau wifi IEEE 802.11g neu 802.11a (“Dyfais”). Byddwn yn darparu cysylltiad wifi amgryptedig er mwyn galluogi dyfeisiadau cytûn i ddefnyddio ein mynediad amgryptedig, ac yn cynnal Passpoint TM. Er mwyn pennu os yw eich dyfais yn gytûn ewch yma.
  2. Gellir cael mynediad i’r Gwasanaeth o dan yr enw rhwydwaith “InLinkUK provided by BT”. Os bydd hynny’n newid, byddwn yn eich hysbysu wrth anfon neges at y cyfeiriad a ddefnyddiwyd wrth gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth.
  3. Ar ôl cofrestru i ddefnyddio ein Gwasanaeth, ble’n bosibl byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i’ch cysylltu â’n Gwasanaeth bob tro byddwch o fewn cyrraedd pwynt cyswllt wifi (hotspot), yn amodol ar gymal 7.
  4. Rhaid i’r holl wybodaeth byddwch yn cyflwyno wrth gofrestru fod yn gywir. Os am unrhyw reswm bydd unrhyw wybodaeth byddwch wedi cyflwyno yn dod yn anghywir a/neu anghyflawn, rydych yn cytuno i ddiweddaru’r wybodaeth er mwyn cynnal ei gywirdeb.

 3. Defnyddio ein Gwasanaeth
  1. Rhaid i chi ddefnyddio ein Gwasanaeth at ddibenion cyfreithlon ac ar gyfer eich defnydd personol yn unig.
  2. Nid oes hawl defnyddio ein Gwasanaeth ar gyfer:
   1. defnydd busnes neu fasnachol, oni fyddwch wedi cael caniatâd ysgrifenedig gennym i wneud hynny; neu
   2. unrhyw un o’r gweithgareddau dilynol, neu i gymell eraill i wneud unrhyw un o’r gweithgareddau dilynol: (i) unrhyw weithgareddau niweidiol neu anghyfreithlon; (ii) hacio i mewn i unrhyw system neu rwydwaith; (iii) cyflwyno unrhyw firysau, bygiau, mwydod, ysbïwedd, maleiswedd, meddalwedd wystlo (ransomware), firws troea (trojan horse), bomiau rhesymeg (logic bombs) neu unrhyw raglen neu god arall ar unrhyw ddyfais, cyfrifiadur, system gyfrifiadurol, meddalwedd neu ddisgiau; (iv) gweithgareddau i helpu unrhyw drosedd, yn cynnwys dwyn hunaniaeth, dwyn cardiau credyd, ecsbloetio plant, neu ddelweddau plant anweddus; (v) torri unrhyw ddeddfau hawlfraint wrth wneud copïau anawdurdodedig o feddalwedd, data, ffeiliau adloniant, testun neu gyhoeddiadau sy’n destun hawlfraint neu drwydded (“Gweithiau”), neu ddarparu’r fath weithiau ar gyfer eraill heb gael caniatâd neu drwydded ymlaen llaw gan berchennog y fath Weithiau; (vi) llwytho, anfon, myned ar, ffrydio, postio, ebostio, trosglwyddo neu ddarparu fel arall unrhyw ddeunyddiau sy’n torri unrhyw batent, nod masnach, cyfrinach fasnachol, hawlfraint neu hawliau perchnogol eraill (“Hawliau Eiddo Deallusol”) perchennog y fath hawliau eiddo deallusol; (vii) bod yn rhan o neu wneud twyll telathrebu; (viii) gweithgareddau fydd yn difrodi, anablu, fandaleiddio neu niweidio offer neu feddalwedd cyfrifiadurol fel arall; (ix) cynnal unrhyw weithredoedd sy’n aflonyddu, difenwol, bygythiol, anweddus, difrïol, hiliol, rhywiaethol, cas, anweddus neu’n cynrychioli ymddygiad anaddas tuag at rywun arall; (x) gweithgareddau sy’n niweidio brand y cwmni a/neu ei enw da; neu (xi) casglu cyfeiriadau ebost neu fanylion personol eraill heb ganiatâd y person hwnnw neu anfon unrhyw negeseuon ebost y gallai’r derbynnydd ystyried yn rhesymol eu bod yn sbam.
  3. Rhaid i chi beidio camdrin ein Gwasanaeth wrth gyflwyno’n fwriadol unrhyw firysau, bygiau, mwydod, ysbïwedd, maleiswedd, meddalwedd wystlo, firws troea, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol.
  4. Rhaid i chi beidio ceisio cael mynediad anawdurdodedig i’n Gwasanaeth a pheidio ymosod ar ein Gwasanaeth drwy gyfrwng ymosodiad gwrthod gwasanaeth (DoS) neu ddosbarthu ymosodiad DoS.
  5. Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth, byddwch yn cydnabod ac yn derbyn:
   1. y gallai trydydd parti anawdurdodedig gael mynediad i’r Gwasanaeth er mwyn, neu er ceisio amharu ar, cam-drin, niweidio neu achosi difrod i’n Gwasanaeth mewn modd nad yw’n cydymffurfio â’r Telerau hyn, ac y gallai’r fath weithredoedd achosi colled neu ddifrod i chi neu eich Dyfais;
   2. ni allwn warantu o dan unrhyw amgylchiadau bod ein Gwasanaeth yn: (i) rhydd o unryw ymyriadau neu wallau; (ii) diogel neu breifat; ac yn (iii) rhydd o unrhyw firysau, bygiau, mwydod, ysbïwedd, maleiswedd, meddalwedd wystlo, firws troea, bomiau rhesymeg neu raglen neu god arall a allai achosi difrod i’ch Dyfais;
   3. er bod ein Gwasanaeth yn cynnwys hidlydd cynnwys er mwyn atal eich mynediad i gynnwys ar wefannau a allai fod yn niweidiol, graffig, anweddus neu gynnwys deunydd anghyfreithlon, nid oes unrhyw hidlydd cynnwys yn llwyr effeithiol ac y gallech o bosibl wynebu deunydd ar wefannau a allai fod yn niweidiol, graffig neu anweddus i chi;
   4. rydym ni (neu ein trwyddedwyr) yn berchen yr holl Hawliau Eiddo Deallusol yn ein Gwasanaeth, boed wedi’u cofrestru ai peidio. Nid oes unrhyw beth yn y Telerau hyn yn rhoi trwydded i chi ddefnyddio neu atgynhyrchu unrhyw Hawliau Eiddo Deallusol yn ein Gwasanaeth, ac eithrio bod trwydded gyfyngedig gennych i ddefnyddio ein Gwasanaeth yn amodol ar ac yn unol â’r Telerau hyn; a’r
   5. risgiau difrifol o bosibl wrth fyned ar wasanaeth rhyngrwyd diwifrau am ddim (fel ein Gwasanaeth).
  6. Rydym yn cadw’r hawl (ond nid oes cyfrifoldeb arnom) i ymchwilio a/neu gymryd camau addas yn eich erbyn os byddwch yn torri’r Telerau hyn neu fel arall yn creu cyfrifoldeb i ni neu berson arall – pennir y camau byddwn yn cymryd gennym ni wrth weithredu ar sail ein hawl unigol ni i’w dewis. Gallai enghreifftiau o’r camau hynny gynnwys: terfynu eich mynediad i’n Gwasanaeth a/neu y contract hwn yn unol ag Adran 7.1, a/neu hysbysu awdurdodau gweithredu’r gyfraith o’ch ymddygiad.
  7. Os byddwch yn darparu ymateb neu awgrymiadau i ni ynglŷn â’r Gwasanaeth (“Ymateb”), rydych yma’n trosglwyddo i ni'r holl hawliau yn y fath Ymateb. Rydych hefyd yn cytuno byddwn yn cael yr hawl i ddefnyddio a llwyr ecsbloetio’r fath ymateb ac unrhyw wybodaeth gysylltiedig mewn unrhyw fodd byddwn yn ystyried yn addas. Sylwch, ni fydd yr Ymateb byddwch yn darparu i ni yn cael ei drin fel gwybodaeth gyfrinachol - felly, rydych yn cytuno i beidio cyflwyno i ni unrhyw wybodaeth neu syniadau rydych yn ystyried yn gyfrinachol neu berchnogol.

 4. Diogelu chi a’ch Dyfais
  1. Rydym yn argymell eich bod yn cymryd camau i isafu unrhyw golled neu niwed i chi neu eich Dyfais wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth wrth lwytho unrhyw feddalwedd gwrth-firws, cynnal muriau gwarchod addas yn eich Dyfais, diogelu eich cyfrinair a/neu unrhyw god adnabod rhag mynediad anawdurdodedig, a chlirio neu ddileu unrhyw gwcis neu storfa ddata ar eich Dyfais unwaith byddwch yn datgysylltu o’n Gwasanaeth.

 5. Eich defnydd o’n Gwasanaeth
  1. Os: (i) na fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth o fewn unrhyw gyfnod 30 munud ar ôl myned arno; neu (ii) ni fydd eich Dyfais yn mewngofnodi ar ein Gwasanaeth am 24 awr neu fwy, bydd eich Dyfais yn cael ei allgofnodi’n otomatig.
  2. Gallwch ddefnyddio ein Gwasanaeth ar ôl allgofnodi eich Dyfais wrth geisio defnyddio ein Gwasanaeth, a ble’n bosibl, byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i ailgysylltu eich Dyfais yn otomatig wrth fewngofnodi eich Dyfais ar ein Gwasanaeth.

 6. Ein hatebolrwydd i chi
  1. Byddwn yn atebol i chi am: (i) marwolaeth neu anaf personol yn codi o’n hesgeulustod; (ii) camliwio twyllodrus; neu (iii) torri unrhyw ddyletswydd ymhlyg gennych chi i ni, yn cynnwys bod rhaid i ni ddarparu ein gwasanaeth i chi gyda sgil a gofal rhesymol.
  2. Byddwch yn atebol i ni am unrhyw golled byddwn yn dioddef os byddwch chi, neu unrhyw berson arall yn defnyddio eich Dyfais i fyned ar ein Gwasanaeth, yn torri cymal 3 o’r Telerau hyn.
  3. Yn amodol ar gymal 6.1, wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth byddwch yn cydnabod ac yn derbyn na fyddwn yn atebol am unrhyw un o’r dilynol:
   1. colled neu ddifrod i’ch Dyfais wrth fyned ar ein Gwasanaeth;
   2. colled neu niwed i chi oherwydd unrhyw ymyriadau, oedi, gwallau, namau wrth weithredu neu fethu darparu ein Gwasanaeth;
   3. colled neu niwed i chi neu eich Dyfais oherwydd unrhyw firysau, bygiau, mwydod, ysbïwedd, maleiswedd, meddalwedd wystlo, firws troea, bomiau rhesymeg neu raglen neu god arall a allai achosi difrod i’ch Dyfais;
   4. dwyn neu ddefnydd anawdurdodedig gan drydydd parti o’r data byddwch yn anfon wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth;
   5. dangos deunydd niweidiol, graffig neu anweddus i chi;
   6. costau byddwch yn codi ar drydydd parti wrth neu ar ôl i chi ddefnyddio ein Gwasanaeth; neu
   7. colled neu niwed i chi o ganlyniad i’r gwasanaethau a ddarperir i ni gan asiantau neu isgontractwyr.
  4. Rydym yn cadw’r hawl, ar unrhyw amser, i addasu, atal neu derfynu’r Gwasanaeth (yn llwyr neu’n rhannol). Gallwn wneud hynny wrth eich hysbysu ai peidio. Rydych yn cytuno na fyddwn yn atebol i chi neu i unrhyw drydydd parti am unrhyw addasu, atal neu derfynu o’r Gwasanaeth neu unrhyw ran ohono.
  5. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno na fyddwn yn atebol am ddarparu unrhyw gymorth neu waith cynnal a chadw i chi mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth.
  6. Yn amodol ar gymal 6.1, os byddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth at ddiben busnes neu fasnachol, ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, boed mewn contract, tort (yn cynnwys esgeulustod), a boed yn rhagweladwy ai peidio, yn codi o dan neu mewn cysylltiad â’ch defnydd o’n Gwasanaeth am ddim am: (i) unrhyw golled elw, gwerthiant, busnes neu refeniw; (ii) ymyrraeth â busnes; (iii) unrhyw golled o arbedion a ragwelwyd; (iv) colled cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu (v) unrhyw golled anuniongyrchol neu ddifrod ôl-ddilynol.

 7. Terfynu eich mynediad a/neu ein Gwasanaeth
  1. Gallwn derfynu eich mynediad i’n Gwasanaeth a/neu’r contract hwn: (i) ar unrhyw amser os byddwn yn ystyried eich bod wedi myned ar neu ddefnyddio ein Gwasanaeth wrth dorri’r Telerau hyn; neu (ii) os na fyddwch wedi myned ar y Gwasanaeth am 6 mis.
  2. Gallwch ddadgofrestru eich Dyfais a therfynu’r contract hwn ar unrhyw amser wrth ein galw ar 0800 389 0917 neu anfon ebost at help@inlinkuk.com
  3. Gallwn derfynu ein Gwasanaeth ar unrhyw amser o ganlyniad i atebolrwydd cyfreithiol neu reoleiddiol a osodir arnom, neu am unrhyw reswm arall, ble’n bosibl wrth roi hysbysiad 30 diwrnod i chi wrth anfon ebost at y cyfeiriad a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth.

 8. Newidiadau i’r Telerau hyn a/neu ein Gwasanaeth
  1. Gallwn wneud newidiadau i’r Telerau hyn a/neu ein Gwasanaeth oherwydd: (i) newid i’r gyfraith neu ein busnes; (ii) anghenion er darparu ein Gwasanaeth; neu (iii) unrhyw welliannau i’n Gwasanaeth.
  2. Ble’n bosibl, byddwn yn eich hysbysu ymlaen llaw o unrhyw newidiadau mawr neu bwysig i’r Telerau hyn neu ein Gwasanaeth wrth anfon ebost at y cyfeiriad a ddefnyddiwyd gennych wrth gofrestru ar gyfer ein Gwasanaeth. Wrth barhau i fyned ar a defnyddio ein Gwasanaeth ar ôl i ni wneud unrhyw newidiadau, byddwch yn derbyn y fath newidiadau.

 9. Anghydfodau, cwynion ac ymholiadau
  1. Rheolir y Telerau hyn gan gyfraith Lloegr ac mae’r ddau ohonom yn cytuno i ildio i awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Lloegr. Mae hynny’n golygu, os ydych yn ddinesydd gwlad o fewn yr Undeb Ewropeaidd, gallwch wneud cais i fynnu eich hawliau diogelu cwsmeriaid mewn cysylltiad â’r Telerau hyn yn Lloegr neu yn y wlad Undeb Ewropeaidd ble rydych yn byw.
  2. Os byddwch am wneud cwyn neu ymholiad am y Telerau hyn neu ein Gwasanaeth, gallwch alw ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0800 389 0917 neu wrth anfon ebost at help@inlinkuk.com

 10. Eich manylion personol
  1. Rheolir yr wybodaeth, yn cynnwys data personol byddwch yn cyflwyno drwy neu mewn cysylltiad â’n Gwasanaeth a’n defnydd o gwcis gan amodau ein hysbysiad preifatrwydd a ddiweddarir o bryd i’w gilydd.

 11. Telerau pwysig eraill
  1. Yn amodol ar gymal 9.1, os bydd unrhyw lys yn ystyried bod unrhyw gymal o’r telerau hyn yn anghyfreithlon, annilys neu anorfodadwy, ni fydd y fath gymal yn gymwys i chi neu ni (fel bo’n addas), ac ni fydd yn effeithio dilysrwydd neu orfodadwyaeth gweddill y Telerau hyn.
  2. Os byddwch chi neu ni’n methu gweithredu unrhyw amod o’r Telerau hyn, ni fydd yn ein rhwystro ni neu chi rhag gweithredu’r hawliau a roddwyd i chi neu ni yn y Telerau hyn.

Darperir y Gwasanaeth gan InLink Limited, yn masnachu fel InLinkUK, cwmni wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr rhif 09977808, swyddfa gofrestredig Met Building, 22 Percy Street, London, England W1T 2BU.

Os bydd gwrthdaro rhwng fersiwn Cymraeg y Telerau Defnyddwyr hyn a’r Fersiwn Saesneg, bydd y Fersiwn Saesneg yn drech.

  Cysylltu â ni

Ymholiadau Cyffredinol

hello@inlinkuk.com

Hysbysebu ar Link

advertise@inlinkuk.com

Cymorth InLink: Ebost

help@inlinkuk.com

Cymorth InLink: Ffôn

0800 3890917